Zakres działań Rady Rodziców

Zakres działań Rady Rodziców określa jej regulamin. Rada Rodziców współuczestniczy w życiu szkoły, wnioskuje w sprawach istotnych dla życia szkoły jak również opiniuje wnioski innych podmiotów działających na terenie szkoły. Z dobrowolnych składek wpłacanych na rzecz działań rady rodziców współfinansowane są m.in. inicjatywy powstające na terenie szkoły ze strony rodziców, nauczycieli, samorządu uczniowskiego, biblioteki. Ponadto Rada Rodziców współfinansuje nagrody dla wyróżnionych uczniów na koniec roku szkolnego jak również nagrody za wyróżnienia i osiągnięcia w nauce lub działalności pozalekcyjnej. Wspieramy również uczniów znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej.

Kompetencje Rady Rodziców

Kompetencje  Rady Rodziców są bardzo szerokie:

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust.1 p.o.).

W związku z tym do szczegółowych kompetencji Rady Rodziców, wynikających z Ustawy prawo oświatowe (p.o.), ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły lub placówki i programu profilaktyki (art. 84 ust. 2 pkt 1 p.o.).

 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki (84 ust. 2 pkt 2 p.o.).

 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły lub placówki (84 ust. 2 pkt 3 p.o).

 4. opiniowanie podjęcia przez stowarzyszenia lub inną organizację działalności w szkole lub placówce (art. 56 p.o.).

 5. udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (art. 63 ust. 14 pkt.2 p.o.).

 6. udział przewodniczącego w zebraniach rady pedagogicznej za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej (art. 69 ust. 3 pkt.3a p.o.)

 7. wnioskowanie o powołanie rady szkoły (art. 81 ust. 13 p.o.).

 8. wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z wprowadzeniem obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju według wzoru ustalonego w porozumieniu z dyrektorem szkoły (art. 100 p.o.).

 9. opiniowanie w kwestiach związanych z wprowadzeniem szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), na wniosek dyrektora szkoły (art. 108a p.o.).

 10. wyrażanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 i 7 kn).

 11. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 kn, z zastrzeżeniem ust. 13).

 12. opiniowanie propozycji zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego).

 13. możliwość uczestniczenia w pracy zespołu powypadkowego (§ 43 ust. 7 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

 14. udział w pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem (§ 19 ust. 7 pkt 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych).

 15. opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym (§ 5 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego).

 16. wnioskowanie, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, o nadanie szkole lub placówce przez organ prowadzący imienia (np. § 1 ust. 4 zał. nr 2 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, np. § 1 ust. 2 zał. nr. 3 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych).

 17. udział w pracach zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzoru pedagogicznego, rozpatrującego odwołanie nauczyciela i dyrektora szkoły lub placówki od oceny jego pracy (§ 6 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego).

 18. udział w badaniach związanych z prowadzaną w szkole lub placówce ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną (procedury ewaluacji).

Zapraszamy do współpracy !

REGULAMIN RR

Wszyscy rodzice uczniów wiedzą, że w szkołach funkcjonują Rady Rodziców, jednak kompetencje oraz zakres działania Rady Rodziców nie zawsze są powszechnie znane.

Rada Rodziców pochodzi z wyboru. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich klas reprezentujący wszystkich rodziców młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Starej Miłosnej. Ze swojego składu, na początku roku szkolnego, Rada Rodziców w głosowaniu tajnym wyłania Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną.

Rada Rodziców jest nieposiadającym osobowości prawnej organem szkoły i współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim, wspierając je w działaniach wychowawczych, edukacyjnych i kulturalnych podejmowanych na rzecz zapewnienia jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju uczniów.

Podstawę Prawną działalności Rady Rodziców stanowi Art. 53 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572, z późn. zm.).

Podstawę Prawną działalności rady rodziców stanowi art. 83 i art. 84 Ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59, z późn. zm. oraz Dz. U.. 2018, poz. 966, 1000, 1290, 1669, 2245 z póżn. zm.) :

 • art. 83 ust.1.: w szkołach i placówkach działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. (...).

 • art. 84 ust. 6.: w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (...)

 

Czym Jest Rada Rodziców ?

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 385

 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

Przydatne adresy:

Szkoła Podstawowa 385